อบรม จป หัวหน้างาน ISO TS ความปลอดภัย จป บริหาร งานบุคคล บริการให้คำปรึกษาด้าน HR
LGC เป็นหน่วยฝึกอบรม จป. หัวหน้างาน ในงานอุตสาหกรรมทั้วไป และ จป บริหาร เลขที่ใบอนุญาต จป. 56-007

หนังสือรับรอง
 
ใบรับรองฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และระดับเทคนิค
ติดต่อลงโฆษณากับ Konayutthaya.com
ติดต่อลงโฆษณากับ Konayutthaya.comหน้าคนอยุธยาศูนย์ฝึกอบรม LGC¢èÒÇÊÒà ¤ÇÒÁÃÙé´éÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹡Ò÷ӧҹ
 
Page last updated: 21 Dec,2015 13:49 PM
- พระราชกฤษฏีกา ออกตามความในประมวลรัษฏากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฏากร (ฉบับบที่ 482)
Learning & Growth Consulting Center: LGC

LGC ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อให้บริการด้านการจัดฝึกอบรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กับสำนักงานทะเบียนการค้า กระทรวงพานิชย์
LGC เป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กับสถาบันความปลอดภัยฯ แห่งชาติ กระทรวงแรงงานภายใต้การรับรองจากสถาบันความปลอดภัยฯ แห่งชาติ กระทรวงแรงงาน
ผู้เข้าอบรมจึงสามารถนำค่าใช้จ่ายในการอบรม ไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200% ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

ติดต่อเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์ฯ โทร. 035–702324, 086-31333775, 085-8346200, 089-8902500

  ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิก LGC หรือ ต่ออายุสมาชิก ดาวน์โหลดใบสมัคร/ต่ออายุ
แผนการฝึกอบรมสัมมนา Safety Public Training ประจำปี 2559

"ท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่?

มีเครื่องจักรทันสมัย แต่ยังเกิดของเสียในการผลิตมากมาย
พนักงานเก่ง มีความสามารถสูง สามารถทำได้ตาม KPI ที่กำหนดไว้ แต่ทำไมบริษัทยังขาดทุน
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลสารพัด แต่ยังคงมีปัญหาผลผลิตต่ำ ต้นทุนสูง ของเสียมาก
ใช้วัตถุดิบ มากกว่าสูตรการผลิต
ถูกลูกค้าตำหนิเรื่องคุณภาพอยู่ตลอด
พนักงานต้องมาทำงานในวันหยุดเสมอ เพื่อผลิตซ้ำทดแทนของเสีย หรือผลิตไม่ทันตามแผน
ทำกิจกรรม 5 ส. มานานหลายปีแล้ว แต่ทำได้แค่ 3 ส. พอรามือ ปัญหาก็กลับมาอีก เพราะ ส.ที่ 5 ยังไม่เกิด จึงยังถือว่าประสบความสำเร็จไม่ได้
หากคุณมีปัญหาดังกล่าว นั่นแสดงว่าคุณจำเป็นต้องจัดให้มีการฝึกอบรมแล้ว

บริการจัด In house training ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และ Walk Rally
o การทำงานเป็นทีม ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
o การสร้างภาวะผู้นำ ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
o การสร้างวินัยในการทำงาน ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ทำไม Team จึงไม่ Work ?
ทำอย่างไร หัวหน้างาน จึงจะมีภาวะผู้นำ ?
ทำอย่างไรพนักงานจึงจะมีวินัย ?

แม้จะมีเครื่องมือเครื่องจักรไฮเทคและทันสมัยเพียงใด มีพนักงานที่ เก่งกาจ มีฝีมือดีเต็มองค์กร แต่ถ้า Team ไม่ Work พนักงานไร้วินัย ผู้บังคับบัญชาขาดภาวะผู้นำ องค์กรย่อมไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าด้วย ความราบรื่นได้ การฝึกอบรมด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นี้ เป็นการอบรมที่ได้รับการ ยอมรับกันโดยกว้างขวางว่า เป็นเทคนิคการฝึกอบรมที่ได้ผลจริง ในการ สร้างให้เกิดภาวะผู้นำ สร้างทีมงาน สร้างวินัยในการทำงาน ผู้เรียนจะได้ รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน แง่คิด ได้รับการปรับพฤติกรรม ความสามารถและประสบการณ์ของทีมวิทยากร ในการใช้เทคนิคนี้ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จจากการอบรม ทีมวิทยากรของเรามีประสบการณ์ในฝึกอบรมด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยตรง และเป็นที่ยอมรับในหลายวงการมากว่า 10 ปีกฎหมายด้านการฝึกอบรม

พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อส่งลูกจ้างไปเข้ารับการอบรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ การยกเว้นภาษีเงินได้ที่จ่ายไปในการฝึกอบรม
การกำหนดสถานที่ฝึกอบรม
แบบรายงานค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรม
ประกาศกระทรวงแรงงาน
       เรื่อง กำหนดประเภท ชนิด ขนาด จำนวนลูกจ้าง สัดส่วน ของผู้รับการฝึกกับจำนวนลูกจ้างทั้งหมด
       เรื่อง อัตราเงินสมทบและวิธีเรียกเก็บ
       เรื่อง ค่าจ้างขั้นต่ำและสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือฯ
       เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
       เรื่อง อัตราเงินสมทบและวิธีการเรียกเก็บเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
       เรื่อง สาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน[๑] 
In house Training Service

Rapid บริการรวดเร็ว  
Friendly เป็นกันเอง
Fairness ราคาสมเหตุผล  
 

นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่เป็นประจำในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกเดือนแล้ว
ศูนย์ฝึกอบรม LGC ยังมีบริการ ฝึกอบรมภายใน ณ สถานที่ทำงานของลูกค้า ตาม หลักสูตรที่ท่านต้องการ ได้แก่
- หลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้างาน และสร้างทีมงาน
- หลักสูตรด้านการปรับปรุงผลผลิต ควบคุมคุณภาพการผลิต
- หลักสูตรด้านระบบ ISO 9001:2000
- หลักสูตรด้านระบบ ISO / TS 16949
- หลักสูตรด้านระบบ ISO 14001:2004
- หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน

Consulting Service

“เราคือส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ”
ให้บริการที่ปรึกษาในการวางระบบ ISO ได้แก่ ระบบ ISO 9001:2000 ระบบ ISO/TS16949
ระบบ ISO 14001ประโยชน์ที่ท่านได้รับ ...........
ช่วยทำเอกสารให้
ลดเวลาจัดทำเอกสาร
ใช้ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ตรง
ราคาเริ่มต้นที่ 90,000 บาท
รับรองผล...100%...

คณะที่ปรึกษาในการจัดวางระบบมาตรฐานสากล
ศาสตราจารย์ ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์
นุกูล ตันติกุล
ศิริพันธุ์ ธาตุสุวรรณ
ธารินทร์ สิงห์โตทอง

Recruitment Service
การสรรหาผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติ ตามต้องการนับว่าเป็นภารกิจหลัก ที่สำคัญประการหนึ่งของ HR การสรรหา ผู้สมัครอาจใช้เครื่องมือและช่องทางต่างๆ
เช่น การเข้าร่วมงานตลาดนัดแรงงาน,รวมถึงการเปิดรับ สมัคร ภายในบริษัท ซึ่งบ่อยครั้งที่ไม่คุ้มกับรายจ่ายที่เกิดขึ้น แถมได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามต้องการ การใช้บริการ Recruitment เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่เราเสนอ ทางเลือกให้ท่านได้ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านนี้ลง

หน้าคนอยุธยาศูนย์ฝึกอบรม LGC¢èÒÇÊÒà ¤ÇÒÁÃÙé´éÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹡Ò÷ӧҹ
 
Learning & Growth Consulting Center Co.,Ltd.
เลขที่ 253 หมู่ 4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ 035 – 702324 แฟกซ์ 035 – 702325 มือถือ 086-31333775 , 085-8346200 , 089-8902500 อีเมล์:
lgc@konayutthaya.com