COURSE OUTLINE
1.หลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , หัวหน้างาน และสร้างทีมงาน
(Human Resource Management - Supervisor skill )
2.หลักสูตรด้านการปรับปรุงด้านผลผลิต , ควบคุมคุณภาพการผลิต
(Productivity Improvement Technique )

3.หลักสูตรด้านระบบ ISO :

3.1. หลักสูตร ด้านระบบคุณภาพ ISO9000:2015
3.2. หลักสูตร ด้านระบบคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO TS16949 :2015
3.3. หลักสูตร ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 :2015

4.หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน(Occupational Safety)

4.1.หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และคณะกรรมการความปลอดภัย
4.2.หลักสูตร ความปลอดภัยทั่วไป(General Safety) 

 

 

COURSE OUTLINE หลักสูตรพิเศษด้าน SAFETY  

หัวข้อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

01-การชี้บ่งและการประเมินความเสี่ยง  
02-ระบบการจัดการ ILO-OHSMS 2001  
03-การจัดการเหตุการณ์เฉียด (CCCF)  
04-การวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย  
05-วิเคราะห์งานความปลอดภัยโดยใช้ KYT  
06-การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย  
07-เทคนิคในการสอบสวนอุบัติเหตุ  
08-การระบุและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

09-การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ

(Effective QCC. Activity)

 

 

 

 

รับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และ Walk Rally เพื่อความกลมเกลียวในองค์กร

  • การทำงานเป็นทีม ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
  • การสร้างภาวะผู้นำ ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
  • การสร้างวินัยในการทำงาน ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ทำไม Team จึงไม่ Work ?
ทำอย่างไร หัวหน้างาน จึงจะมีภาวะผู้นำ ?
ทำอย่างไรพนักงานจึงจะมีวินัย ?

แม้จะมีเครื่องมือเครื่องจักรไฮเทคและทันสมัยเพียงใด มีพนักงานที่ เก่งกาจ มีฝีมือดีเต็มองค์กร แต่ถ้า Team ไม่ Work พนักงานไร้วินัย ผู้บังคับบัญชาขาดภาวะผู้นำ องค์กรย่อมไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าด้วย ความราบรื่นได้ การฝึกอบรมด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นี้ เป็นการอบรมที่ได้รับการ ยอมรับกันโดยกว้างขวางว่า เป็นเทคนิคการฝึกอบรมที่ได้ผลจริง ในการ สร้างให้เกิดภาวะผู้นำ สร้างทีมงาน สร้างวินัยในการทำงาน ผู้เรียนจะได้ รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน แง่คิด ได้รับการปรับพฤติกรรม ความสามารถและประสบการณ์ของทีมวิทยากร ในการใช้เทคนิคนี้ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จจากการอบรม ทีมวิทยากรของเรามีประสบการณ์ในฝึกอบรมด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยตรง และเป็นที่ยอมรับในหลายวงการมากว่า 10 ปี