July,
2021
July 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

หลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , หัวหน้างาน และสร้างทีมงาน

(Human Resource Management - Supervisor skill)

หลักสูตรด้านการปรับปรุงด้านผลผลิต, ควบคุมคุณภาพการผลิต

(Productivity Improvement Technique)

หลักสูตรด้านระบบ ISO

หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน

(Occupational Safety)

Show events from all categories