June,
2021
May
June 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

หลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , หัวหน้างาน และสร้างทีมงาน

(Human Resource Management - Supervisor skill)

หลักสูตรด้านการปรับปรุงด้านผลผลิต, ควบคุมคุณภาพการผลิต

(Productivity Improvement Technique)

หลักสูตรด้านระบบ ISO

หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน

(Occupational Safety)

Show events from all categories