November,
2019
November 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

หลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , หัวหน้างาน และสร้างทีมงาน

(Human Resource Management - Supervisor skill)

หลักสูตรด้านการปรับปรุงด้านผลผลิต, ควบคุมคุณภาพการผลิต

(Productivity Improvement Technique)

หลักสูตรด้านระบบ ISO

หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน

(Occupational Safety)

Show events from all categories