จป.บริหาร (ปทุมธานี)

โรงแรมแมนฮัตตั้น จังหวัดปทุมธานี

อบรมวันที่  19-20 ธันวาคม 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back