จป.หัวหน้างาน (ปทุมธานี)

โรงแรมแมนฮัตตั้น จังหวัดปทุมธานี

อบรมวันที่  13-14  ธันวาคม 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back