จป.บริหาร (ปทุมธานี)

โรงแรมแมนฮัตตั้น จังหวัดปทุมธานี

อบรมวันที่  21-22 พฤศจิกายน 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back