จป.บริหาร (สุพรรณบุรี)

โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี

อบรมวันที่  15-16 พฤศจิกายน  2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

 

Back