จป.บริหาร (อยุธยา)

โรงแรมแอมโปเรสซิเด้นท์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบรมวันที่  14-15 พฤศจิกายน 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back