จป.หัวหน้างาน (ปทุมธานี)

โรงแรมแมนฮัตตั้น จังหวัดปทุมธานี

อบรมวันที่  13-14  พฤศจิกายน 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back