จป.หัวหน้างาน (สุพรรณบุรี)

โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี

อบรมวันที่  27 - 28  กันยายน 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

 

Back