จป.บริหาร (อยุธยา)

โรงแรมแอมโปเรสซิเด้นท์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบรมวันที่ 12 - 13 กันยายน 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back