จป.บริหาร (อยุธยา)

โรงแรมแอมโปเรสซิเด้นท์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบรมวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back