จป.หัวหน้างาน (ปทุมธานี)

โรงแรมแมนฮัตตั้น จังหวัดปทุมธานี

อบรมวันที่  15 - 16 สิงหาคม2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back