จป.บริหาร(ญี่ปุ่น)ปทุมธานี

รงแรมแมนฮัตตั้น (จังหวัดปทุมธานี)

อบรมวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back