จป.หัวหน้างาน (ปทุมธานี)

โรงแรมแมนฮัตตั้น จังหวัดปทุมธานี

อบรมวันที่  16 - 17 พฤษภาคม 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back