จป.หัวหน้างาน (สุพรรณบุรี)

โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี

อบรมวันที่ 10-11 เมษายน 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

 

Back