จป.หัวหน้างาน (ปทุมธานี)

โรงแรมแมนฮัตตั้น จังหวัดปทุมธานี

อบรมวันที่  5 - 6  เมษายน 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back