จป.บริหาร (ปราจีนบุรี)

โรงแรมวังสำราญ จังหวัดปราจีนบุรี

อบรมวันที่ 5-6 เมษายน 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back