จป.บริหาร(ญี่ปุ่น)ปทุมธานี

รงแรมแมนฮัตตั้น (จังหวัดปทุมธานี)

อบรมวันที่ 3 - 4  เมษายน 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back