จป.บริหาร (อยุธยา)

โรงแรมแอมโปเรสซิเด้นท์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบรมวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back