จป.หัวหน้างาน (ปทุมธานี)

โรงแรมแมนฮัตตั้น จังหวัดปทุมธานี

อบรมวันที่  14  - 15  กุมภาพันธ์ 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back