จป.บริหาร (ปทุมธานี)

โรงแรมแมนฮัตตั้น จังหวัดปทุมธานี

อบรมวันที่ 6- 7 กุมภาพันธ์ 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back