จป.หัวหน้างาน (ปทุมธานี)

โรงแรมแมนฮัตตั้น จังหวัดปทุมธานี

อบรมวันที่  17-18 มกราคม 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back