จป.บริหาร (อยุธยา)

โรงแรมแอมโปเรสซิเด้นท์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบรมวันที่ 16 - 17 มกราคม 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back