จป.หัวหน้างาน (อยุธยา)

โรงแรมแอมโปเรสซิเด้นท์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบรมวันที่ 13 - 14  ธันวาคม  2560

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back