จป.บริหาร (อยุธยา)

โรงแรมแอมโปเรสซิเด้นท์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบรมวันที่ 6 - 7  ธันวาคม 2560

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back