จป.หัวหน้างาน (ปทุมธานี)

โรงแรมแมนฮัตตั้น จังหวัดปทุมธานี

อบรมวันที่  6- 7  ธันวาคม 2560

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back