จป.บริหาร (ปทุมธานี)

โรงแรมแมนฮัตตั้น จังหวัดปทุมธานี

อบรมวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2560

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back