จป.บริหาร (ปทุมธานี)

โรงแรมแมนฮัตตั้น จังหวัดปทุมธานี

อบรมวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2560

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back