จป.บริหาร (อยุธยา)

โรงแรมแอมโปเรสซิเด้นท์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบรมวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2560

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back