จป.หัวหน้างาน (ปทุมธานี)

โรงแรมแมนฮัตตั้น จังหวัดปทุมธานี

อบรมวันที่  8 - 9 พฤศจิกายน 2560

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back