จป.บริหาร (อยุธยา)

โรงแรมแอมโปเรสซิเด้นท์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบรมวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2560

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back