จป.หัวหน้างาน (ปทุมธานี)

โรงแรมแมนฮัตตั้น จังหวัดปทุมธานี

อบรมวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2560

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back