กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และ Walk Rally

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และ Walk Rally นั้นเป็นการผสมผสาน กิจกรรมการละลายพฤติกรรมต่างๆ เข้าด้วยกันได้แก่ กิจกรรมเข้าจังหวะ เกม และการทดสอบสมรรถภาพ ทั้งภายในห้องอบรมและภาคสนาม ที่รวมความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ชวนติดตาม ความตื่นเต้น ท้าทายไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ได้ผลดี

LGC ยินดีให้บริการจัดอบรมด้วยวิทยากรที่มากประสบการณ์ และได้รับการยอมรับจากหลายวงการ โทรศัพท์ 035 266720 ,085 8342200

จุดมุ่งหมายในการอบรม

ทีมวิทยากรจะทำหน้าที่ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายเพื่อให้ อาทิเช่น

1. การสร้างทีมงาน

 • เพื่อทำลายกำแพงระหว่างบุคคลและหน่วยงาน
 • เพื่อให้พนักงานที่ทำงานต่างหน่วยงานหรือในหน่วยงานเดียวกันได้รู้จักกันและเกิดความคุ้นเคยกันมากขึ้น
 • เพื่อสร้างบรรยากาศความสมัครสมานสามัคคีปรองดอง สร้างความรู้สึกรักองค์กร และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

2. การสร้างภาวะผู้นำ-ผู้ตาม เพื่อฝึกฝนภาวะผู้นำ และผู้ตาม

3. การสร้างวินัย เพื่อฝึกฝนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยมากขึ้น

 

 

ทีม พันเอก สิทธิชัย มากกุญชร

ผลงานบางส่วน

 • TOTOKU (Thailand)
 • FUJI KOKI (Thailand)
 • NIHON SEIKI
 • APIC YAMADA (Thailand)
 • จ.เจริญชัย ฮอนด้า คาร์ (อยุธยา)
 • ROBERE & ASSOCIATES (Thailand)
 • โรงแรมแพนแปซิกฟิก กรุงเทพ
 • ชัยบูรณ์บาร์เดอร์ส
 • Microsoft ประเทศไทย
 • ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี
 • จส.100
 

ทีม อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์

ผลงานบางส่วน

 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์
 • บริษัท มินิแบไทย จำกัด
 • บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ดีทแฮล์ม เทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
 • บริษัท อารียา พร๊อพเพอตี้ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ออโต้อัลลายแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า ทูโซ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท อิเนอร์ยี ออโตโมทิฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

ทีม ดร.เรวัตร ชาตรีวิศิษฐ์

ผลงานบางส่วน

 • บริษัท ทอมสัน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทซิเกทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กลุ่มบริษัทในเครือ TIPCO
 • กลุ่มบริษัทในเครือ TPI
 • กลุ่มบริษัทในเครือ SHELL
 • กลุ่มธุรกิจเหมืองบ้านปู
 • กลุ่มธุรกิจเครือ KSL
 • บริษัทในกลุ่มเครือยูนิลิเวอร์
 • บริษัท ในเครือ IBM
 • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
 • บริษัท ในกลุ่มเครือสหพัฒน์
 • SUNIF
 • UNILEVER
 • PEPSI
 • ROYAL PORCELAIN
 • KARAT
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จำนวน 43 รุ่น
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 60 รุ่น
 • NESTEL' จำนวน 750 คน
 • บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)