1.หลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , หัวหน้างาน และสร้างทีมงาน
   (Human Resource Management - Supervisor skill )

 • หลักสูตร การบริหารความขัดแย้ง
 • หลักสูตร การประเมิณผลงาน
 • หลักสูตร การปรับเปลี่ยนทัศนภาพอย่างไรให้มีความสุข
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะผู้นำในตัวเอง
 • หลักสูตร การสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
 • หลักสูตร การสร้างภาวะความสุขในการทำงาน
 • หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์
 • หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา
 • หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน
 • หลักสูตร การจัดทำ Job Description
 • หลักสูตร หัวใจของการเป็นผู้นำ
 • หลักสูตร หัวหน้างานในสายการผลิต

 ต้องการรายละเอียดหรือใบสมัครกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 

โทร 035-702-324 มือถือ 085-834-6200 , 089-615-4213