ศูนย์ฝึกอบรม LGC ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรแก่ภาคเอกชน ให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาความรู้   ความสามารถเพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน   

        ศูนย์ฝึกอบรม LGC ยินดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความสำเร็จแก่ธุรกิจของท่าน ด้วยการให้บริการ ทางวิชาการ แบบครบวงจรโดยเฉพาะ การออกแบบหลักสูตรเพื่อการพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือเป็นหัวใจความสำเร็จของธุรกิจ และจะต้องมี ความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ รองรับความก้าวหน้า และเติบโตขององค์กรด้วยวิธีการและเทคนิคของทีมงานที่ปรึกษา และวิทยากร ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะด้าน

 Download Company Profile 

 

LGC TEAM
ทีมบริหาร
   
คุณพงษ์ศักดิ์ เคมาชัย คุณสิทธิโชค วิชิตพงษ์
กรรมการผู้จัดการ ผูู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
  ที่ปรึกษา ชมรม จป.อยุธยา
ทีมที่ปรึกษา
   
คุณสัมฤทธิ์ วงศ์สถิตย์ คุณธีรชาติ นิรันตสุข
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  ที่ปรึกษาด้าน Safety 
วิทยากรอิสระ  ประธานชมรม จป.ลุ่มน้ำป่าสัก