บริษัท LGC ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:20015

ในขอบข่ายคุณภาพด้านการจัดการเอกสาร การจัดอบรมและสัมมนา

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงพาณิชย์

ได้การรับรองขึ้นทเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานฯ